ការជួបប្រជុំ និងការក្រិតតាមខ្នាត និងការត្រួតពិនិត្យ