សមាសធាតុមេកានិច

  • UHPC កាត់ដេរ (RPC)

    UHPC កាត់ដេរ (RPC)

    កម្មវិធីផ្សេងគ្នារាប់មិនអស់នៃសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត uhpc មិនទាន់អាចដឹងបាននៅឡើយទេ។យើងកំពុងបង្កើត និងផលិតដំណោះស្រាយដែលបញ្ជាក់ដោយឧស្សាហកម្មសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអតិថិជន។