ចូលរួម​ជាមួយ​យើង

  • ការជ្រើសរើសវិស្វកររចនាមេកានិក

    ការជ្រើសរើសវិស្វកររចនាមេកានិក

    1) ការពិនិត្យមើលគំនូរ នៅពេលដែលគំនូរថ្មីមកដល់ វិស្វករមេកានិកត្រូវតែពិនិត្យមើលគំនូរ និងឯកសារបច្ចេកទេសទាំងអស់ពីអតិថិជន ហើយត្រូវប្រាកដថាតម្រូវការពេញលេញសម្រាប់ផលិតកម្ម គំនូរ 2D ត្រូវគ្នានឹងគំរូ 3D ហើយតម្រូវការរបស់អតិថិជនត្រូវគ្នានឹងអ្វីដែលយើងបានដកស្រង់។បើមិន...
    អាន​បន្ថែម