ប៉ារ៉ាឡែលក្រានីត

  • ភាពជាក់លាក់ថ្មក្រានីតប៉ារ៉ាឡែល

    ភាពជាក់លាក់ថ្មក្រានីតប៉ារ៉ាឡែល

    យើងអាចផលិតប៉ារ៉ាឡែលថ្មក្រានីតដែលមានភាពជាក់លាក់ជាមួយនឹងទំហំផ្សេងៗ។2 មុខ (បញ្ចប់នៅលើគែមតូចចង្អៀត) និង 4 មុខ (បញ្ចប់នៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់) មានជាទម្រង់ថ្នាក់ទី 0 ឬថ្នាក់ទី 00 / ថ្នាក់ B, A ឬ AA ។ប៉ារ៉ាឡែលក្រានីតមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរៀបចំម៉ាស៊ីន ឬស្រដៀងគ្នាដែលដុំសាកល្បងត្រូវតែគាំទ្រលើផ្ទៃរាបស្មើ និងប៉ារ៉ាឡែលពីរ ដែលសំខាន់បង្កើតយន្តហោះរាបស្មើ។