ប៉ារ៉ាឡែលក្រានីត

  • Precision Granite Parallels

    ភាពជាក់លាក់នៃថ្មក្រានីតប៉ារ៉ាឡែល

    យើងអាចផលិតប៉ារ៉ាឡែលថ្មក្រានីតដែលមានភាពជាក់លាក់ជាមួយនឹងទំហំផ្សេងៗ។2 មុខ (បានបញ្ចប់នៅលើគែមតូចចង្អៀត) និង 4 មុខ (បញ្ចប់នៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់) មានជាកំណែ 0 ឬ ថ្នាក់ទី 00 / កម្រិត B, A ឬ AA ។ប៉ារ៉ាឡែលក្រានីតមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរៀបចំម៉ាស៊ីន ឬស្រដៀងគ្នាដែលដុំសាកល្បងត្រូវតែត្រូវបានគាំទ្រលើផ្ទៃរាបស្មើ និងប៉ារ៉ាឡែលពីរ ដែលសំខាន់បង្កើតយន្តហោះរាបស្មើ។