មូលដ្ឋានចុចថ្មក្រានីត

  • មូលដ្ឋានចុចថ្មក្រានីតភាពជាក់លាក់

    មូលដ្ឋានចុចថ្មក្រានីតភាពជាក់លាក់

    Dial Comparator with Granite Base គឺជាឧបករណ៍ប្រៀបធៀបប្រភេទលេងជាកីឡាករបម្រុង ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការងារក្នុងដំណើរការ និងការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយ។សូចនករចុចអាចត្រូវបានលៃតម្រូវបញ្ឈរ និងចាក់សោនៅក្នុងទីតាំងណាមួយ។