ករណី - លោហៈភាពជាក់លាក់

រូបភាព

ភាពជាក់លាក់ម៉ាស៊ីនលោហៈយោងទៅតាមគំនូររបស់អតិថិជន

សម្ភារៈ: ដែកអ៊ីណុក

ភាពជាក់លាក់: 0.02mm

ទំហំ៖ 460mm x 290mm x 180mm