ចានផ្ទៃអុបទិក

  • តារាងអ៊ីសូឡង់រំញ័រអុបទិក

    តារាងអ៊ីសូឡង់រំញ័រអុបទិក

    ការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទាមទារការគណនា និងការវាស់វែងកាន់តែច្បាស់លាស់។ដូច្នេះ ឧបករណ៍ដែលអាចដាច់ឆ្ងាយពីបរិយាកាសខាងក្រៅ និងការជ្រៀតជ្រែកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការវាស់វែងលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍។វាអាចជួសជុលសមាសធាតុអុបទិកផ្សេងៗ និងឧបករណ៍ថតរូបភាពមីក្រូទស្សន៍ជាដើម។ វេទិកាពិសោធន៍អុបទិកក៏បានក្លាយទៅជាផលិតផលដែលត្រូវតែមាននៅក្នុងការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ