រចនា និងពិនិត្យមើលគំនូរ

  • ការរចនានិងពិនិត្យគំនូរ

    ការរចនានិងពិនិត្យគំនូរ

    យើង​អាច​រចនា​សមាសភាគ​ភាព​ជាក់លាក់​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន។អ្នកអាចប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នកដូចជា៖ ទំហំ ភាពជាក់លាក់ បន្ទុក... ផ្នែកវិស្វកម្មរបស់យើងអាចរចនាគំនូរតាមទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖ ជំហាន, CAD, PDF...