រចនា និងពិនិត្យមើលគំនូរ

  • Design & Checking drawings

    រចនា និងពិនិត្យគំនូរ

    យើងអាចរចនាសមាសធាតុច្បាស់លាស់តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។អ្នកអាចប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នកដូចជា៖ ទំហំ ភាពជាក់លាក់ បន្ទុក... ផ្នែកវិស្វកម្មរបស់យើងអាចរចនាគំនូរតាមទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖ ជំហាន, CAD, PDF...