ការបញ្ចូលផ្ទាល់ខ្លួន

  • Stainless Steel T Slots

    រន្ធ T ដែកអ៊ីណុក

    រន្ធ T ដែកអ៊ីណុកជាធម្មតាត្រូវបានស្អិតជាប់នៅលើចានផ្ទៃថ្មក្រានីតដែលមានភាពជាក់លាក់ឬមូលដ្ឋានម៉ាស៊ីនថ្មក្រានីតដើម្បីជួសជុលផ្នែកម៉ាស៊ីនមួយចំនួន។

    យើងអាចផលិតសមាសធាតុថ្មក្រានីតជាច្រើនប្រភេទជាមួយរន្ធ T សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

    យើងអាចបង្កើតរន្ធ T នៅលើថ្មក្រានីតដោយផ្ទាល់។