ការបញ្ចូលផ្ទាល់ខ្លួន

  • រន្ធ T ដែកអ៊ីណុក

    រន្ធ T ដែកអ៊ីណុក

    ដែកអ៊ីណុក T Slots ជាធម្មតាត្រូវបានស្អិតជាប់នៅលើចានផ្ទៃថ្មក្រានីតជាក់លាក់ ឬមូលដ្ឋានម៉ាស៊ីនថ្មក្រានីត ដើម្បីជួសជុលផ្នែកម៉ាស៊ីនមួយចំនួន។

    យើងអាចផលិតសមាសធាតុថ្មក្រានីតជាច្រើនប្រភេទជាមួយរន្ធ T សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

    យើងអាចធ្វើរន្ធ T នៅលើថ្មក្រានីតដោយផ្ទាល់។