ធ្វើឡើងវិញ

  • Resurfacing

    ធ្វើឡើងវិញ

    សមាសធាតុជាក់លាក់ និងឧបករណ៍វាស់ស្ទង់នឹងអស់កំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាភាពត្រឹមត្រូវ។ចំណុចពាក់តូចៗទាំងនេះជាធម្មតាជាលទ្ធផលនៃការរអិលជាបន្តបន្ទាប់នៃផ្នែក និង/ឬឧបករណ៍វាស់ស្ទង់តាមបណ្តោយផ្ទៃនៃបន្ទះថ្មក្រានីត។