ចានផ្ទៃដែក

  • ចានផ្ទៃដែកដែលមានភាពជាក់លាក់

    ចានផ្ទៃដែកដែលមានភាពជាក់លាក់

    ចានផ្ទៃដែលមានរន្ធដោតដែកវណ្ណះ T គឺជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ឧស្សាហកម្មដែលប្រើជាចម្បងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការងារ។កម្មករលេងជាកីឡាករបម្រុងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ការបំបាត់កំហុស ដំឡើង និងថែទាំឧបករណ៍។