ដំណើរការម៉ាស៊ីនភាពជាក់លាក់

ជំហានទី 1៖
ការពិនិត្យមើលគំនូរ

ជំហានទី 2៖
ការជ្រើសរើសសម្ភារៈលោហៈ

ជំហានទី 3:
ដាក់សម្ភារៈនៅក្នុងសិក្ខាសាលាសីតុណ្ហភាពថេរនិងគ្មានធូលីរយៈពេល 24 ម៉ោងសម្រាប់ការព្យាបាលសីតុណ្ហភាពថេរ

ជំហានទី៤៖
សម្ភារៈម៉ាស៊ីនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន

ជំហានទី 5៖

ការត្រួតពិនិត្យ និងការក្រិតតាមខ្នាត

ជំហានទី៦៖
ការកិនដោយដៃ

ជំហានទី៧៖
អធិការកិច្ច

ជំហានទី ៨៖
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន