ប្លុករង្វាស់

  • ប្លុករង្វាស់ភាពជាក់លាក់

    ប្លុករង្វាស់ភាពជាក់លាក់

    ប្លុករង្វាស់ (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្លុករង្វាស់រង្វាស់ Johansson រង្វាស់រអិលឬ Jo blocks) គឺជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ផលិតប្រវែងជាក់លាក់។ប្លុករង្វាស់នីមួយៗគឺជាប្លុកដែក ឬសេរ៉ាមិច ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ និងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកម្រាស់ជាក់លាក់មួយ។ប្លុករង្វាស់មាននៅក្នុងសំណុំនៃប្លុកជាមួយនឹងជួរនៃប្រវែងស្តង់ដារ។ក្នុងការប្រើប្រាស់ ប្លុកត្រូវបានដាក់ជាជង់ដើម្បីបង្កើតប្រវែងដែលចង់បាន (ឬកម្ពស់)។