ករណី - UHPC (RPC)

Precision Granite Cube2

មូលដ្ឋានម៉ាស៊ីន UHPC

មូលដ្ឋានម៉ាស៊ីននេះផលិតដោយបេតុងពង្រឹងសរសៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។