ករណី - UHPC (RPC)

គូបថ្មក្រានីតច្បាស់លាស់ 2

មូលដ្ឋានម៉ាស៊ីន UHPC

មូលដ្ឋានម៉ាស៊ីននេះផលិតដោយបេតុងពង្រឹងសរសៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។