ករណី - កញ្ចក់ជាក់លាក់

កញ្ចក់

ម៉ាស៊ីនកញ្ចក់ភាពជាក់លាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។

សមាសធាតុកញ្ចក់នេះ ដំណើរការដោយមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន។