ដំណើរការ​ផលិត

ជំហានទី 1៖
ការពិនិត្យមើលគំនូរ

ជំហានទី 2៖
ការបង្កើតផ្សិត

ជំហានទី 3៖
រៀបចំសម្ភារៈ UHPC

ជំហានទី៤៖
គ្រឿងម៉ាស៊ីន

ជំហានទី 5៖
អធិការកិច្ច

ជំហានទី 5៖
សន្និបាត

ជំហានទី៦៖
ការដឹកជញ្ជូន