សមាសធាតុមេកានិចសេរ៉ាមិច

  • ភាពជាក់លាក់នៃសមាសធាតុមេកានិចសេរ៉ាមិច

    ភាពជាក់លាក់នៃសមាសធាតុមេកានិចសេរ៉ាមិច

    ZHHIMG សេរ៉ាមិចត្រូវបានអនុម័តនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ រួមទាំងផ្នែក semiconductor និង LCD ជាធាតុផ្សំសម្រាប់ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ និងត្រួតពិនិត្យដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។យើងអាចប្រើ ALO, SIC, SIN ... ដើម្បីផលិតសមាសធាតុសេរ៉ាមិចដែលមានភាពជាក់លាក់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនមានភាពជាក់លាក់។