សមាសធាតុមេកានិចសេរ៉ាមិច

  • Precision Ceramic Mechanical Components

    ភាពជាក់លាក់នៃសមាសធាតុមេកានិចនៃសេរ៉ាមិច

    ZHHIMG សេរ៉ាមិចត្រូវបានអនុម័តលើគ្រប់វិស័យ រួមទាំងផ្នែក semiconductor និង LCD ជាធាតុផ្សំសម្រាប់ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ និងត្រួតពិនិត្យភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។យើងអាចប្រើ ALO, SIC, SIN ... ដើម្បីផលិតសមាសធាតុសេរ៉ាមិចដែលមានភាពជាក់លាក់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនមានភាពជាក់លាក់។