ការច្នៃប្រឌិត និងបច្ចេកវិទ្យា

ការច្នៃប្រឌិត និងវិញ្ញាបនបត្ររបស់យើង។

វិញ្ញាបនបត្ររបស់យើង។

វិញ្ញាបនបត្រអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ។តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ?

យើងមាន ISO, CE, TUV, SGS ...

វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001 (ចិន)

ISO 9001_00

វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001 (ភាសាអង់គ្លេស)

ISO 9001_01

វិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃឥណទាន

នៅក្នុងប្រទេសចិន ការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើប្រវត្តិឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យបំណុល ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ កេរ្តិ៍ឈ្មោះសង្គម ការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈ និងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាសហគ្រាស AAA ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានខ្ពស់បំផុត។

កម្រិត AAA គឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

វិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃឥណទានសហគ្រាស

១

វិញ្ញាបនបត្រភាពស្មោះត្រង់របស់សហគ្រាស

២

កិច្ចសន្យា និងវិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសដែលអាចទុកចិត្តបាន។

៣

វិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាស គុណភាព និងសេវាកម្ម សុចរិតភាព

៤

វិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់សុចរិតភាព

៨

សេវាកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត

៦

អង្គភាព​បាតុកម្ម​គ្រប់គ្រង​សុចរិតភាព

៧

គុណភាព និងវិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។

៥

វិញ្ញាបនប័ត្រសហគ្រិនសុចរិតភាពរបស់ប្រទេសចិន

៩

វិញ្ញាបនបត្រអ្នកគ្រប់គ្រងសុចរិតភាពរបស់ប្រទេសចិន

១០

ការដេញថ្លៃសហគ្រាសឥណទានកម្រិត AAA

១១

វិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត

១២

ប៉ាតង់របស់យើង។