កាវ

  • កាវពិសេសដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ បញ្ចូល adhesive ពិសេស

    កាវពិសេសដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ បញ្ចូល adhesive ពិសេស

    សារធាតុ adhesive ពិសេសដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ គឺជាសារធាតុដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ រឹងខ្ពស់ សមាសធាតុពីរ សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ឆាប់ព្យាបាល adhesive ពិសេសដែលត្រូវបានប្រើជាពិសេសសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់សមាសធាតុមេកានិចថ្មក្រានីតដែលមានភាពជាក់លាក់ជាមួយនឹងការបញ្ចូល។