ករណី - ការជីកយករ៉ែ

សមាសធាតុថ្មក្រានីត

រ៉ែថ្មក្រានីត Casting សម្រាប់ម៉ាស៊ីន CNC

នេះគឺជាការដំឡើងស៊ុមម៉ាស៊ីន CNC រ៉ែជាមួយវីសនិងផ្លូវដែក។