ការដឹកជញ្ជូនថ្មក្រានីត Gantry

ការដឹកជញ្ជូនថ្មក្រានីត Gantry

សម្ភារៈ: Jinan ថ្មក្រានីតខ្មៅ

granite gantry


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២