ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្រានីតធំ

ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្រានីតធំ

granite assembly


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២